Training resultaat gericht werken


Leerdoelen:

Na afloop van deze bijeenkomst is de cursist in staat om:
  • onderscheid te maken tussen rolgericht en resultaatgericht werken
  • de vertaalslag te maken van missie naar doelstellingen en van doelstellingen naar taken/activiteiten
  • het belang van coachend leiderschap te onderkennen zonder dat dit vrijblijvendheid impliceert

Inhoud:

Zowel bij lokale overheden als in de zorg staan de uitgaven ter discussie. Vanuit de top van organisaties wordt er veel druk gelegd op efficiencyverbetering: met minder mensen en middelen hetzelfde bereiken (de dingen juist doen). Het een en ander heeft een grote administratieve last voor de medewerkers meegebracht. Tijdens deze trainingsmodule staat efficiency niet centraal maar effectiviteit: met mensen en middelen de gewenste resultaten boeken (de juiste dingen doen). Dit vraagt een andere houding en een andere manier van denken en doen.

De cursisten gaan ervaren wat het verschil is tussen rolgericht en resultaatgericht werken. Resultaatgericht werken begint met zingeving. Waar doe je het eigenlijk allemaal voor? Hierop volgt de vertaalslag naar heldere doelstellingen die op hun beurt geconcretiseerd moeten worden naar taken en activiteiten. Resultaatgericht werken betekent ook dat medewerkers aangesproken worden op het behalen van resultaten. Deze verantwoordelijkheid brengt een bepaalde druk voor hen met zich mee. Maar ook kansen voor werken met meer autonomie. Immers medewerkers mogen binnen vastgestelde kaders zelf keuzes maken hoe ze de resultaten kunnen bereiken. Dit vraagt van directies en managers een andere wijze van leidinggeven. Minder sturen in processen, meer coachen op resultaten. Door professionals te betrekken bij het boeken van resultaten komt er weer ruimte voor hun intrinsieke motivatie.

Nieuws


Worstel en kom boven met zelforganisatie (non-profit)

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen